        
  
2023/5/19
      5                                                                                                                 2~3                  12~15℃                               1  2      18 - 22℃   25℃       5℃                                 3-5  35%         800       0.5                   1000  /        1000    1-2    5-7      pH   6.5      pH  2        1      pH   5.5   2-3      20-22℃            3                          2-3  10%     2   6    500                                                                                     
 
             
 
 
  
 
2014-2015 ©                      蒙ICP备05070829号