ᠵᠢᠷᠣᠭᠲᠣ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ

hub

ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠴᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠨ [ 2017 ᠤᠨ ‍ᠦ 11 ᠰᠠᠷᠠᠢᠨ 22 ]

hub

ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢ᠍ᠭᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠤᠰᠢ᠍ᠭᠤᠨ ᠤ ᠺᠠᠳ᠋ᠠᠷ ᠨᠡᠷ  ᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳ᠋ᠤᠭᠠᠨ ᠬᠢᠪᠡ [ 2017 ᠤᠨ ‍ᠦ 07 ᠰᠠᠷᠠᠢᠨ 25 ]

hub

ᠬᠤᠰᠢ᠍ᠭᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢ᠍ᠶᠠᠨ ᠤ ᠱᠦ᠋ᠵᠢ ᠵᠠᠩ ᠬᠤᠸᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠡᠷ ᠴᠢ᠍ᠩ ᠱᠠᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢ᠍ᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠦᠢ᠍ᠯᠡᠴᠢ᠍ᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠥᠪ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠪᠡ [ 2017 ᠤᠨ ‍ᠦ 07 ᠰᠠᠷᠠᠢᠨ 19 ]

hub

ᠦᠪᠡᠷᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠥ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠴᠢ᠍ᠨᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠡᠮ ᠦᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢ᠍ᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳ᠋ᠤᠯᠪᠠ [ 2017 ᠤᠨ ‍ᠦ 02 ᠰᠠᠷᠠᠢᠨ 21 ]

hub

ᠬᠣᠰᠢ᠍ᠭᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢ᠍ᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠩᠭ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠢ᠍ᠭᠦᠨ ᠂ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠸᠠᠩ ᠵᠸᠨ ᠴᠸᠩ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠮᠢ᠍ᠩ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠪᠡ [ 2017 ᠤᠨ ‍ᠦ 02 ᠰᠠᠷᠠᠢᠨ 07 ]

hub

ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢ᠍ᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ᠍ᠳ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳ᠋ᠤᠭᠠᠨ ᠠᠮᠵᠢ᠍ᠯᠲᠠ ᠲᠡᠶ ᠲᠡᠭᠦᠰᠪᠡ [ 2017 ᠤᠨ ‍ᠦ 01 ᠰᠠᠷᠠᠢᠨ 17 ]

 ᠦᠰᠦᠭᠲᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ

ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢ᠍ᠭᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨᠮᠦ᠋ᠴᠢ᠍ᠷ 《ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳ᠋ᠣᠭ ᠤᠨ ᠣᠳᠬ᠎ᠠ ᠣᠷᠠᠯᠢ᠍ᠭ ᠢ ᠡᠳ᠋ᠣᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠣ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢ᠍ᠰᠣᠳ᠋ᠣᠭᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠡᠯᠬᠡᠯᠡᠵᠣ ᠣᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠷᠳ᠋ᠠᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠨᠠᠮ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠠᠭᠠᠬᠣ ᠰᠢ᠍ᠷᠢ᠍ᠰ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠣ ᠲᠣᠰᠠ ᠬᠦᠷᠳ᠋ᠡᠭᠡᠬᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠳ᠋ᠠ》 ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢ᠍ᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠦᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠵᠣ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢ᠍ᠰᠣᠳ᠋ᠣᠭᠡᠷ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠢᠯᠠᠯᠳ᠋ᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠬᠦᠰᠣᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢ᠍ᠭᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨᠮᠦ᠋ᠴᠢ᠍ᠷ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠲᠦ᠋ᠷᠭᠡᠨ ᠬᠦᠳ᠋ᠡᠯᠣᠯᠴᠡᠵᠣ᠂ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ《ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳ᠋ᠣᠭ ᠤᠨ ᠣᠳᠬ᠎ᠠ ᠣᠷᠠᠯᠢ᠍ᠭ ᠢ ᠡᠳ᠋ᠣᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠲᠣ [ 2017 ᠤᠨ ‍ᠦ 11 ᠰᠠᠷᠠᠢᠨ 24 ]

ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢ᠍ᠭᠣ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠣᠯᠢ᠍ᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠣᠳ᠋ᠠ ᠦᠪᠡᠷᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠣᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠰᠢ᠍ᠶᠠᠨ ᠬᠣᠳ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠱᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠣᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢ᠍ᠭᠣ ᠰᠢ᠍ᠶᠠᠨ (ᠬᠣᠳ᠋ᠠ)ᠢᠷᠠᠭᠣ ᠠᠯᠳ᠋ᠠᠷ ᠢ ᠬᠦᠷᠳ᠋ᠡᠪᠡ᠃

ᠣᠷᠴᠢ᠍ᠮ ᠳ᠋ᠥ᠂ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠣᠡᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ ᠣᠷᠣᠨ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠡᠯ ᠨᠡᠢ᠌ᠳ᠋ᠡᠯᠡᠵᠣ᠂ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢ᠍ᠭᠣ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠣᠰᠢ᠍ᠭᠣ ᠰᠢ᠍ᠶᠠᠨ (ᠬᠣᠳ᠋ᠠ) ᠵᠡᠷᠭᠡ 7 ᠬᠣᠰᠢ᠍ᠭᠣ ᠰᠢ᠍ᠶᠠᠨ (ᠬᠣᠳ᠋ᠠ) 《ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠣᠡᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠ [ 2017 ᠤᠨ ‍ᠦ 11 ᠰᠠᠷᠠᠢᠨ 17 ]

 ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠦ ᠲᠣᠢᠢᠮᠣ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ

ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠦ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠯᠢᠶ‍ᠤᠤᠱᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠭ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠣᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠂ ᠯᠢᠶ‍ᠦᠦᡁᠧ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠭᠡᠯᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠣᠢᠠᠳᠤᠷ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠭᠤᠨᠢ ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠢᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 250 ︱ ︱ 570mᠡᠷᠭᠦᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠣᠢᠠᠳᠤᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ 794 · 5mᠬᠠᠮᠤᠭ ᠪᠣᠭᠤᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠨ 226 · 5m ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠵᠤ ᠣᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠠᠷ ᠳᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠦᠭᠦᠯᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠪᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ  ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠮᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠤᠤᠯ ᠂ ᠬᠤᠶ‍ᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠠ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠡᠯᠡᠰᠤ ᠬᠤᠶ‍ᠠᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠃ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠭᠤᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠤᠪᠣᠷᠴᠠᠭ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠂ ᠭᠤᠤ ᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠂ 1000mᠣᠷᠳᠤ ᠭᠤᠤ 667ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠂ ᠣᠢᠠᠳᠤᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ 186ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ

hero

 ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ

ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠮᠠᠷᠳ᠋ᠠᠭᠳ᠋ᠠᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠵᠸᠣ ᠷᠦ᠋ᠡᠭ᠌ ᠵᠢᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳ᠋ᠠᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠣᠷᠢ᠍ᠰᠣᠭᠰᠠᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠡᠰᠬᠦᠬᠡ ᠰᠣᠳ᠋ᠣᠷ ᠲᠣ ᠲᠡᠮᠳ᠋ᠡᠭᠯᠡᠬᠦᠰᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠢ᠍ᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠣ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠶᠠᠪᠣᠳ᠋ᠠᠯ

ᠨᠠᠢ᠍ᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢ᠍ᠭᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠢ᠍ᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠣ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠣᠡᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠲᠣ ᠪᠣᠢ ᠃ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠲᠣᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠣᠭ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠡᠷᠢ᠍ᠪᠡᠯ ᠦᠴᠣᠭᠡᠨ ᠲᠡᠳ᠋ᠣᠢ᠌ᠯᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠣᠳ᠋ᠣᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠮ ᠃ [ 2015 ᠤᠨ ‍ᠦ 08 ᠰᠠᠷᠠᠢᠨ 14 ]

 ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠠᠷᠠᠳ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ