ᠵᠢᠷᠣᠭᠲᠣ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ

hub

ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢ᠍ᠭᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠤᠰᠢ᠍ᠭᠤᠨ ᠤ ᠺᠠᠳ᠋ᠠᠷ ᠨᠡᠷ  ᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳ᠋ᠤᠭᠠᠨ ᠬᠢᠪᠡ [ 2017 ᠤᠨ ‍ᠦ 07 ᠰᠠᠷᠠᠢᠨ 25 ]

hub

ᠬᠤᠰᠢ᠍ᠭᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢ᠍ᠶᠠᠨ ᠤ ᠱᠦ᠋ᠵᠢ ᠵᠠᠩ ᠬᠤᠸᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠡᠷ ᠴᠢ᠍ᠩ ᠱᠠᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢ᠍ᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠢ᠍ᠭᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠦᠢ᠍ᠯᠡᠴᠢ᠍ᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠥᠪ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠪᠡ [ 2017 ᠤᠨ ‍ᠦ 07 ᠰᠠᠷᠠᠢᠨ 19 ]

hub

ᠦᠪᠡᠷᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳ᠋ᠥ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠤᠳ᠋ᠤᠷᠢ᠍ᠳ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠴᠢ᠍ᠨᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠡᠮ ᠦᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢ᠍ᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢ᠍ᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳ᠋ᠤᠯᠪᠠ [ 2017 ᠤᠨ ‍ᠦ 02 ᠰᠠᠷᠠᠢᠨ 21 ]

hub

ᠬᠣᠰᠢ᠍ᠭᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢ᠍ᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠩᠭ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠢ᠍ᠭᠦᠨ ᠂ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠸᠠᠩ ᠵᠸᠨ ᠴᠸᠩ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠮᠢ᠍ᠩ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠪᠡ [ 2017 ᠤᠨ ‍ᠦ 02 ᠰᠠᠷᠠᠢᠨ 07 ]

hub

ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢ᠍ᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠦ᠋ᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ᠍ᠳ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳ᠋ᠤᠭᠠᠨ ᠠᠮᠵᠢ᠍ᠯᠲᠠ ᠲᠡᠶ ᠲᠡᠭᠦᠰᠪᠡ [ 2017 ᠤᠨ ‍ᠦ 01 ᠰᠠᠷᠠᠢᠨ 17 ]

hub

ᠬᠤᠰᠢ᠍ᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦ᠋ᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠵᠦ᠋ᠪᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠶᠢ᠍ᠰᠦᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳ᠋ᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳ᠋ᠤᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳ᠋ᠤᠪᠠ [ 2017 ᠤᠨ ‍ᠦ 01 ᠰᠠᠷᠠᠢᠨ 11 ]

 ᠦᠰᠦᠭᠲᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ

ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢ᠍ᠭᠣ ᠡᠯᠸᠺᠲ᠋ᠷᠣᠨ ᠬᠣᠳ᠋ᠠᠯᠳ᠋ᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢ᠍ᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠳ᠋ᠠᠭᠣ ᠶᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠵᠣ ᠮᠠᠯᠴᠢ᠍ᠨ ᠲᠠᠷᠢ᠍ᠶᠠᠴᠢ᠍ᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠵᠣ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢ᠍ᠭᠤ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠳ᠋ᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ 《ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠤᠭᠡ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ》 75 ᠶᠠᠳ᠋ᠠᠭᠤ ᠬᠦᠴᠢ᠍ᠷᠳ᠋ᠡᠯᠳ᠋ᠣ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠬᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠤᠤᠯᠳ᠋ᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ 《ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳ᠋ᠤᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠴᠤ᠂ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠣᠢ᠌ᠯᠠᠯ ᠬᠦᠢ᠍ᠴᠡᠳᠨ [ 2017 ᠤᠨ ‍ᠦ 09 ᠰᠠᠷᠠᠢᠨ 14 ]

ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢ᠍ᠭᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠢ᠍ᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠣ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣ ᠰᠣᠷᠳ᠋ᠠᠬᠣᠨ ᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠣᠯᠣᠭᠳ᠋ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠣ ᠺᠦᠡᠭ᠍ᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠡᠭ᠍ᠬᠢᠮ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠲᠣᠣᠵᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠴᠢ᠍ᠯᠠᠬᠣ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠶᠠᠪᠣᠭᠣᠯᠪᠠ

ᠣᠷᠴᠢ᠍ᠮ ᠳ᠋ᠥ᠂ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢ᠍ᠭᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠢ᠍ᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠣ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ᠶᠣᠰᠣ ᠰᠣᠷᠳ᠋ᠠᠬᠣᠨ ᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠣᠯᠣᠭᠳ᠋ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠡᠯᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠣ ᠺᠦᠡᠭ᠍ᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠢ᠍ᠡᠭ᠍ᠬᠢᠮ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠲᠣᠣᠵᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠴᠢ᠍ᠯ [ 2017 ᠤᠨ ‍ᠦ 09 ᠰᠠᠷᠠᠢᠨ 04 ]

《ᠭᠣᠷᠪᠠᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠵᠠᠷᠣᠳ᠋ᠠᠯ》 ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠢ᠌ᠳᠭᠡᠯ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ 《ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠣᠯᠣᠯᠳ᠋ᠠ +》 ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠣᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠢ᠍ᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠦ᠋ᠯᠬᠢᠨ ᠠᠬᠢᠭᠣᠯᠵᠣ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠦᠨᠣ ᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠰᠢ᠂ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢ᠍ᠭᠣᠨ ᠤ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠡᠳ᠋ᠣ ᠱᠠᠳ᠋ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢ᠍ᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ᠍ᠯᠠᠭᠣᠯᠣᠯᠳ᠋ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢ᠍ᠡᠭ᠍ᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠣᠮᠯᠡᠵᠣ᠂ 《ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠢ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠣ ᠨᠢ᠍ᠬᠡ ᠳ᠋ᠥ ᠲᠡᠡᠭ᠍ᠴᠡᠬᠦᠯᠬᠦ》 ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠣ [ 2017 ᠤᠨ ‍ᠦ 09 ᠰᠠᠷᠠᠢᠨ 04 ]

 ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠦ ᠲᠣᠢᠢᠮᠣ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ

ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠦ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠯᠢᠶ‍ᠤᠤᠱᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠭ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠣᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠂ ᠯᠢᠶ‍ᠦᠦᡁᠧ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠭᠡᠯᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠣᠢᠠᠳᠤᠷ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠭᠤᠨᠢ ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠢᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 250 ︱ ︱ 570mᠡᠷᠭᠦᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠣᠢᠠᠳᠤᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ 794 · 5mᠬᠠᠮᠤᠭ ᠪᠣᠭᠤᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠨ 226 · 5m ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠵᠤ ᠣᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠠᠷ ᠳᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠦᠭᠦᠯᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠪᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ  ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠮᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠤᠤᠯ ᠂ ᠬᠤᠶ‍ᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠠ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠡᠯᠡᠰᠤ ᠬᠤᠶ‍ᠠᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠃ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠭᠤᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠤᠪᠣᠷᠴᠠᠭ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠂ ᠭᠤᠤ ᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠂ 1000mᠣᠷᠳᠤ ᠭᠤᠤ 667ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠂ ᠣᠢᠠᠳᠤᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ 186ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ

hero

 ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ

ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠮᠠᠷᠳ᠋ᠠᠭᠳ᠋ᠠᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠵᠸᠣ ᠷᠦ᠋ᠡᠭ᠌ ᠵᠢᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳ᠋ᠠᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠣᠷᠢ᠍ᠰᠣᠭᠰᠠᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠡᠰᠬᠦᠬᠡ ᠰᠣᠳ᠋ᠣᠷ ᠲᠣ ᠲᠡᠮᠳ᠋ᠡᠭᠯᠡᠬᠦᠰᠢ᠍ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠢ᠍ᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠣ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠶᠠᠪᠣᠳ᠋ᠠᠯ

ᠨᠠᠢ᠍ᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢ᠍ᠭᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠢ᠍ᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠣ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠣᠡᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠲᠣ ᠪᠣᠢ ᠃ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠲᠣᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠣᠭ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠡᠷᠢ᠍ᠪᠡᠯ ᠦᠴᠣᠭᠡᠨ ᠲᠡᠳ᠋ᠣᠢ᠌ᠯᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠣᠳ᠋ᠣᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠮ ᠃ [ 2015 ᠤᠨ ‍ᠦ 08 ᠰᠠᠷᠠᠢᠨ 14 ]

 ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠠᠷᠠᠳ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ