ᠬᠤᠳ᠋ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢ᠍ᠬᠦᠯᠤᠯᠳ᠋ᠡ ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢ᠍ᠯᠡᠯᠳ᠋ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠦ᠋ᠪᠯᠠᠯ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢ᠍ᠰᠤᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢ᠍ᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ᠋ᠤᠷ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ
08
2017-11
ᠬᠤᠳ᠋ᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠳ᠋ᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠬᠦ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢ᠍ᠰᠤᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢ᠍ᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠢ᠍ᠨ ᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ
08
2017-11
ᠬᠤᠳ᠋ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢ᠍ᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ᠍ᠶ᠎ᠠ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢ᠍ᠰᠤᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢ᠍ᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢ᠍ᠯᠠᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠪᠠ
08
2017-11
  • 300x200

    ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

    ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠥᠤ ᠬᠣᠳᠠ ᠶᠢ ᠥᠩᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠷᠢᠮ ᠠᠶ᠋‍ᠢᠮᠠᠭ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠂ ᠴᠢᠩ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠬᠡᠲᠦ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠥᠨ ᠣᠨ ( 1636 ᠣᠨ ) ᠳᠤ ᠡᠬᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭᠣᠯᠪᠠ ᠃ 1999 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠊ᠳᠣᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠢᠮ ᠠᠶ᠋‍ᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭᠣᠯᠣᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠦᠬᠡᠶ᠋‍ᠢᠰᠬᠡᠵᠦ ᠂ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠥᠤ ᠬᠣᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭᠣᠯᠵᠣ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠂ ᠬᠣᠣᠯᠢᠩᠭ᠋ᠣᠣᠯ ᠬᠣᠳᠠ ᠂ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠠᠬᠥᠨ ᠭᠠᠷᠣᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ᠂ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠠᠬᠥᠨ ᠭᠠᠷᠣᠨ ᠬᠣᠶ᠋‍ᠢᠳᠣ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ᠂ ᠺᠠᠶ᠋‍ᠢᠯᠣ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠂ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ᠂ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ᠂ ᠵᠠᠷᠣᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ᠲᠡᠶ ᠃

    ᠨᠡᠩ ᠣᠯᠠᠨ