• 300x200

    ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

    ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠥᠤ ᠬᠣᠳᠠ ᠶᠢ ᠥᠩᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠷᠢᠮ ᠠᠶ᠋‍ᠢᠮᠠᠭ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠂ ᠴᠢᠩ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠬᠡᠲᠦ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠥᠨ ᠣᠨ ( 1636 ᠣᠨ ) ᠳᠤ ᠡᠬᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭᠣᠯᠪᠠ ᠃ 1999 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠊ᠳᠣᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠢᠮ ᠠᠶ᠋‍ᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭᠣᠯᠣᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠦᠬᠡᠶ᠋‍ᠢᠰᠬᠡᠵᠦ ᠂ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠥᠤ ᠬᠣᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭᠣᠯᠵᠣ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠂ ᠬᠣᠣᠯᠢᠩᠭ᠋ᠣᠣᠯ ᠬᠣᠳᠠ ᠂ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠠᠬᠥᠨ ᠭᠠᠷᠣᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ᠂ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠠᠬᠥᠨ ᠭᠠᠷᠣᠨ ᠬᠣᠶ᠋‍ᠢᠳᠣ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ᠂ ᠺᠠᠶ᠋‍ᠢᠯᠣ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠂ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ᠂ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ᠂ ᠵᠠᠷᠣᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ᠲᠡᠶ ᠃

    ᠨᠡᠩ ᠣᠯᠠᠨ